Friday, January 19, 2018

தை மாதம் தமிழக அரசியலில் மாற்றம்.

சூரியன் - சனி இணைவு - மார்கழி மாதத்தில் தமிழக அரசியலில் சலனம்.

சூரியன் - கேது இணைவு - சந்திர கிரஹணம் - தை மாதம் தமிழக அரசியலில் மாற்றம்.பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோஸ்யர்
+91 7845 11 9542
Email: ramjothidar@gmail.com

No comments: